HITVALLÁS

Küldetésünk, miszerint segíteni szeretnénk a nőket, hogy életükkel nagyon szeressék Istent, az Istenről alkotott hitünkből fakad, és abból, ahogyan Ő kinyilatkoztatta magát nekünk a Biblián keresztül.

 Az alábbiakban röviden összefoglaljuk, hogy miben hiszünk:

A NICEAI HITVALLÁS

Hiszünk egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében.

Hiszünk az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. 

Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége.

Hiszünk a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. 

Hiszünk az egy, szent Anyaszentegyházban.

Valljuk az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.

Várjuk a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

A MEGGYŐZŐDÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A Biblia Isten tévedhetetlen szava.

 Isten a Szentháromságban létezik: Ő az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

 Jézus istensége, szűzi születése, bűntelen embersége, engesztelő kereszthalála, testi feltámadása és mennybemenetele.

Minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.

 Az üdvösség egyedül kegyelemből van, egyedül Krisztusba vetett hit által.

 A Szentlélek a hívőkbe költözik, és ezáltal képessé teszi őket a keresztény élet megélésére.

 Krisztus vissza fog térni, hogy megítélje az élőket és a holtakat.

 A test feltámadása: örök élet minden igaz hívő számára a mennyben, és örök büntetés minden hitetlen számára a pokolban.

 Az egyház minden nemzetségből, nyelvből és nemzetből származó igaz hívőkből áll.

 A hívők azt a parancsot kapták, hogy megosszák másokkal az evangéliumot.